Privacybeleid

Bij Maikel Scheer staat privacy hoog in het vaandel. Of u ons nu belt, e-mailt, langskomt of een persoonlijk gesprek voert met een van onze medewerkers, u moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgaan. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Artikel 1: Persoonsgegevens

Als zorgaanbieder verwerkt Maikel Scheer persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een persoon. Zo vragen wij u bijvoorbeeld om uw naam, adres, geboortedatum en e-mailadres en ook om u te legitimeren zodat wij er zeker van zijn dat u bent wie u zegt te zijn. Daarnaast zijn wij wettelijk verplicht om uw Burgerservicenummer (BSN) te registeren. Dit alles vanuit het oogpunt van een correcte en veilige zorgverlening.

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen kan het zijn dat Maikel Scheer u vraagt een aantal vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld uw ziektebeeld, eventuele medicijnen die u gebruikt, andere klachten/aandoeningen die u wellicht heeft en soms ook over bijvoorbeeld uw leefgewoonten. Gegevens betreffende de gezondheid zijn bijzondere gegevens, waaraan voor de verwerking ervan in wet- en regelgeving extra eisen zijn gesteld. Dergelijke gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier dat voor u wordt aangelegd. Hiertoe zijn wij op grond van de wet verplicht. Het medisch dossier bevat onder andere de voor- en na foto’s, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Alle gegevens in uw dossier worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Tot slot, als u de website www.maikelscheer.nl bezoekt, gebruiken wij cookies om de website te verbeteren. Meer informatie over de omgang met cookies vindt u in ons cookiebeleid, dat is te raadplegen op onze website.

Artikel 2: De verantwoordelijke

Maikel Scheer verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Maikel Scheer, gevestigd aan Thomsonplein 10, te (2565KT) Den Haag.

Artikel 3: Doeleinden van de verwerking

Maikel Scheer verwerkt uw gegevens ten behoeve van:

de (uitvoering van de) geneeskundige behandelingsovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan u;
de kwaliteit van de zorgverlening;
het declareren van de geleverde zorg;
de nakoming van een wettelijke verplichting;
de (uitvoering van de) koopovereenkomst die u bent aangegaan door op de website www.maikelscheer.nl een product te bestellen;
het onderhouden van een relatie met u;
het u op de hoogte houden van nieuws over Maikel Scheer en/of van aanbiedingen en/of van nieuwe producten of behandelingen.

Artikel 4: Wie hebben toegang tot uw gegevens

Alleen bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst rechtstreeks betrokkenen, waarnemers of vervangers hebben toegang tot uw gegevens.

Maikel Scheer kan ook andere bedrijven inzetten om taken namens Maikel Scheer uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het verwerken van betalingen en het versturen van bestellingen.

Allen hebben alleen toegang tot die gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Artikel 5: Geheimhoudingsplicht

Alle medewerkers van Maikel Scheer hebben een geheimhoudingsplicht. Zij zijn ofwel aan het medisch beroepsgeheim gebonden of aan een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen in de uitoefening van hun werkzaamheden.

Ook de derde partijen die Maikel Scheer inschakelt ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening, zoals de verwerker van de betalingen en de leverancier die uw bestelling in opdracht van Maikel Scheer bij u bezorgt, zijn gebonden aan de contractuele afspraken die wij met hen hebben gemaakt. Op deze manier zorgt Maikel Scheer ervoor dat met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Artikel 6: Gegevensverstrekking aan derden

Maikel Scheer verstrekt geen gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, behoudens in de gevallen waarin zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijk voorschrift of op een andere grondslag haar beroepsgeheim mag doorbreken. Van dat laatste is sprake bij een zogeheten conflict van plichten. Hier is niet snel sprake van. Het moet gaan om een noodsituatie waarbij het bewaren van het medisch beroepsgeheim ernstig nadeel of gevaar zou opleveren voor u of een ander. Bij een wettelijke verplichting kunt u denken aan de verplichting calamiteiten te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de periodieke controles die zorgverzekeraars uitvoeren ten aanzien van de ingediende declaraties. Maikel Scheer verstrekt alleen medewerking aan een verzoek van een autoriteit tot verstrekking van persoonsgegevens na een controle of de gegevensopvraging wel aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen voldoet. Zo zijn zorgverzekeraars bij hun controles over ingediende declaraties gebonden aan protocollen.

Artikel 7: Bewaartermijn persoonsgegevens

Maikel Scheer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verwerkt, tenzij een langere bewaartermijn bij wet verplicht is gesteld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Voor medische gegevens geldt een bewaartermijn van in beginsel 20 jaar.

Artikel 8: Beveiligingsmaatregelen

Kliniek Maikel Scheer heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Mocht onverhoopt toch sprake zijn van verlies of onrechtmatige gegevenswerking dan meldt Maikel Scheer dat aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien de wet dit voorschrijft ook aan de betrokkenen van wie gegevens zijn verloren of onrechtmatig verwerkt. Maikel Scheer is hiertoe op grond van de AVG sinds 1 januari 2016 verplicht.

Artikel 9: Uw rechten

U heeft op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst recht op inzage in uw persoonsgegevens, correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens en vernietiging van persoonsgegevens.

Inzagerecht
Voor inzage kunt u altijd langskomen bij Maikel Scheer. Wel dient u zich bij een verzoek om inzage te legitimeren. Maikel Scheer verstrekt geen persoonsgegevens als zij niet zeker weet dat de juiste persoon het inzageverzoek doet.
Wenst u een kopie van (delen van) uw medisch dossier dan vragen wij u een schriftelijk verzoek daartoe in te dienen, vergezeld van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt uw verzoek per post of per e-mail (info@maikelscheer.nl) indienen. Het dossier wordt aangetekend naar u verstuurd. Maikel Scheer kan kosten in rekening brengen voor het verstrekken van een kopie van (delen van) uw medisch dossier.
Vraagt een ander dan u om een kopie van uw medisch dossier dan is hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig.
Uw behandelend arts wordt altijd op de hoogte gesteld van een verzoek om inzage.

Correctie- en aanvullingsrecht
Bent u van mening dat uw gegevens niet (langer) juist of volledig zijn dan kunt u per post of per e-mail (info@maikelscheer.nl) een schriftelijk verzoek om correctie en/of aanvulling doen. Een aanvulling kan bijvoorbeeld een door u geschreven verklaring zijn waarin u uw zienswijze over de behandeling uiteenzet of een second opinion die u heeft laten verrichten.

Vernietigingsrecht
U kunt de kliniek schriftelijk verzoeken, per post of per e-mail (info@maikelscheer.nl) om (delen van) uw medisch dossier te vernietigen. Vernietiging kan verstrekkende gevolgen hebben. Maikel Scheer beslist op een verzoek tot vernietiging binnen drie maanden.

Artikel 10: Uw bijdrage aan de privacy binnen de kliniek

Maikel Scheer doet zijn uiterste best uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Maar ook u kunt een steentje bijdragen aan de privacybescherming van onze klanten/cliënten. Door bijvoorbeeld aan onze balie gepaste afstand te houden tot u aan de beurt bent respecteert u de privacy van anderen.

Ook vragen wij u geen foto-, film- en/of geluidsopnamen te maken waarop anderen of hun gegevens staan zonder dat die anderen hier toestemming voor hebben gegeven. Extra voorwaarde voor foto-, film- en/of geluidsopnamen van een van onze medewerkers is dat zij niet gehinderd worden bij het uitvoeren van hun taak. Indien u het gesprek met uw zorgverlener wenst op te nemen, verzoeken wij u dit vooraf aan te geven bij deze persoon.

Artikel 11: Nieuwsbrieven

Maikel Scheer stuurt periodiek nieuwsbrieven rond, met daarin reclame en/of informatie over producten die gelijk of gelijksoortig zijn aan de producten die u bij Maikel Scheer besteld heeft en/of over behandelingen die gelijk of gelijksoortig zijn aan de behandeling die door Maikel Scheer reeds bij u is uitgevoerd. Daarop wordt u bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het tot stand komen van de overeenkomst gewezen. Bij het plaatsen van de bestelling respectievelijk bij het aangaan van de overeenkomst wordt u de mogelijkheid geboden om aan te geven of aan te vinken dat u geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.

U heeft te allen tijde het recht om aan te geven geen nieuwsbrief meer te willen ontvangen. Dit kunt u onder andere doen door een e-mail te sturen (info@maikelscheer.nl) of door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee u zich afmeldt voor de nieuwsbrieven.

Artikel 12: Wijzigingen

Door snelle technische ontwikkelingen of gewijzigde wet- en/of regelgeving kan het soms nodig zijn om dit privacy statement aan te passen. Maikel Scheer behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Maikel Scheer raadt u aan om met enige regelmaat het privacy statement te controleren.

Artikel 13: Contact

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van het lezen van dit privacy statement of vindt dat het handelen van Maikel Scheer niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan vernemen wij dat graag van u.